DEKOVEREENKOMST

  De ondergetekenden:

  Raymond Davelaar
  Oude Beekbergerweg 145
  7333 AE Apeldoorn

  verder te noemen "de dekreu-eigenaar "

  en

  Naam:
  Adres:
  Postcode/Woonplaats:
  Email:

  verder te noemen "de fokteef-eigenaar":

  komen het volgende overeen:

  1. Omschrijving van de dekreu
   Volledige naam volgens stamboom: Bandit
   Geboortedatum:  03-07-2015  Chipnummer: 528140000621354
   NHSB: 3011394
   Kleur: Zwart/Bruin
   Diploma’s en/of certificaten:
   Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken (verplicht kopie bij te voegen door dekreu-eigenaar):
   HD: A
   ED: VRIJ
  2. Omschrijving van de fokteef
   Volledige naam volgens stamboom:
   Geboortedatum:   Chipnummer:
   Nummer NHSB of FCI stamboom:
   Kleur:
   Diploma’s en/of certificaten:
   Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken (verplicht kopie bij te voegen door fokteef-eigenaar):
   HD:
   ED:
  3. Overig:

  4. Dekking en risico
   1. De dekreu-eigenaar biedt de hiervoor omschreven dekreu aan ter dekking van de onder 2. omschreven fokteef voor de som van € 400,00 (zegge: vierhonderd euro)
   2. Indien de dekreu-eigenaar afziet van de som zoals bedoeld in 3.1 zal de dekreu-eigenaar het zogenaamde “recht op eerste keus” uit het door de fokteef geworpen nest hebben.
    De dekreu-eigenaar verklaart van dit recht wel/niet * gebruik te zullen maken. (* doorhalen wat niet van toepassing is)
   3. De dekking zal plaatsvinden op of omstreeks de dato  op het adres van de dekreu-eigenaar, tenzij partijen een ander adres in goed onderling overleg hebben vastgesteld.
   4. Het te werpen nest uit deze fokcombinatie zal worden verwacht op of omstreeks de dato:
  5. Levering en garantie
   1. Partijen zullen voorafgaand aan de dekking een kopie van de stamboom van de dekreu en de fokteef aan elkaar ter beschikking stellen alsmede kopieën van alle ter zake doende bescheiden zoals genoemd in 1. en 2. Hieruit zal blijken dat beide fokdieren voldoen aan alle door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde eisen. Partijen zullen meewerken aan levering van alle door de Raad van Beheer verlangde gegevens.
   2. De fokteef-eigenaar verklaart de fokteef te laten dekken door de dekreu, met uitsluiting van elke andere dekreu, op of omstreeks de in 3.3. genoemde datum.
   3. De dekreu-eigenaar garandeert dat de onder 1. vermelde gegevens juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de fokteef-eigenaar van belang kunnen zijn.
   4. De fokteef-eigenaar garandeert dat de onder 2. vermelde gegevens juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de dekreu-eigenaar van belang kunnen zijn.
  6. Verzorging van de nakomelingen
   1. De fokteef-eigenaar is verplicht de nakomelingen uit deze fokcombinatie goed te zullen verzorgen. De fokteef-eigenaar zal, nadat de fokteef het nest heeft geworpen, de nakomelingen uit deze fokcombinatie laten inenten en ontwormen bij een erkende dierenarts volgens gangbare veterinaire normen.
  7. Toepasselijk recht en geschillen
   1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. Wanneer een der partijen zich aan de gevolgen van deze overeenkomst onttrekt, staat het de andere partij vrij, hieromtrent gerechtelijke stappen te ondernemen.
   3. De fokteef-eigenaar verklaart bekend te zijn met het fokadvies van de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Duitse Herdershonden. In het geval de nakomelingen uit deze fokcombinatie zullen worden ingezet voor de fokkerij zal dit fokadvies worden gevolgd.
   4. Deze overeenkomst is pas geldig na goedkeuring door beide partijen welke door een handtekening op het geprinte formulier geplaatst wordt. De online variant dient slechts om uw interesse te tonen.
  8. In aanmerking nemende dat:

   • de dekreu-eigenaar verklaart eigenaar/houder te zijn van de onder 1. omschreven Duitse Herder, verder te noemen "de dekreu" en verklaart deze dekreu ter dekking aan te bieden.
   • de fokteef-eigenaar verklaart de eigenaar/houder te zijn van de onder 2. omschreven Duitse Herder, verder te noemen “de fokteef” en verklaart deze te willen laten dekken door de dekreu.
   • de dekreu-eigenaar en de fokteef-eigenaar de inhoud van deze overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.


   [recaptcha]